POGODBA NAPISANA SAMO ZA VAS – INDIVIDUALNE POGODBE.
Želite sestaviti pogodbo?
Želite dobro zavarovati vaš posel?
Enostavno. Za sestavo različnih vrst pogodb obiščite pravne strokovnjake na www.sestavapogodbe.si

Na www.sestavapogodbe.si vam pomagajo sestaviti naslednje pogodbe:
PRODAJNE POGODBE:
Prodajna pogodba za  premičnine
Pogodba o prodaji nepremičnine / zemljiškoknjižna dovolila
Pogodba o prodaji na obroke
Prodajna pogodba z navadnim pridržkom lastninske pravice
Pogodba o prodaji s pridržkom boljšega kupca
Predpogodba za prodajo prem./neprem.
Prodajno naročilo
Pogodba o odsvojitvi poslovnega deleža v d.o.o.
Pogodba o dolgoročni dobavi
Pogodba o prodaji rabljene premične stvari (delovne, prog. opreme)
Pogodba o financiranem kupu
Prodajna pogodba po vzorcu ali modelu
Pogodba o odkupu na poizkušnjo
Pogodba o odstopu terjatve (cesija)
Pogodba z dogovorom o predkupni pravici pri nepremičnini/premičnini
Odkupna pravicaProdajna pogodba v korist tretjega
Prodajna pogodba s specifikacijo
Akreditivna prodaja
Pogodba o prodaji rabljenega avtomobila
Povratna prodaja
Prodajna pogodba s klavzulo o odstopu
Prodajna pogodba s podaljšanim pridržkom lastninske pravice
Prodaja nepremičnine, ki v času sklepanja pogodbe še ne obstaja
Mednarodna kupoprodajna pogodba
Vzorec mednarodne kupoprodajne pogodbe

MENJALNE POGODBE:
Menjalna pogodba za premičnine
Menjalna pogodba za nepremičnine/nepremičnine

DARILNE POGODBE:

Darilna pogodba za premičnine/nepremičnine
Darilna pogodba z bremenom za premičnine
Darilna pogodba iz hvaležnosti za premičnine
Mešana darilna pogodba za premičnine
Darilna pogodba za primer smrti
Pogodba o preužitku

IZVRŠBA:
Izvršba na podlagi izvršilnega naslova
Izvršba na izterjavo denarne terjatve
Izvršba na izterjavo nedenarne terjatve
PODJEMNA POGODBA:
Podjemna pogodba (pogodba o delu)
Podizvajalska pogodba

MANDAT:
Pogodba o naročilu
Pooblastilna pogodba
Pogodba o poslovodenju
Tožba na izpolnitev mandatne pogodbe

Sestava pogodb sedaj enostavneje - obiščite www.sestavapogodbe.si

GOSPODASKE POGODBE:
Avtorska pogodba o snemanju in reprodukcija zvoka
Avtorska pogodba za prevajanje

Licenčna pogodba

Pogodba o poslovnem sodelovanju informatika
Pogodba o poslovnem sodelovanju mizarstvo
Pogodba o poslovnem sodelovanju splošno
Pogodba o poslovodstvu d.o.o.
Pogodba o posredniških storitvah v turizmu
Pogodba o posredovanju

Franšizna pogodba

Opomin zaradi zamude in grožnja z drugimi ukrepi
Pogodba o čiščenju poslovnih prostorov
Pogodba o hrambi umetniške slike
Pogodba o organizaciji jezikovnega tečaja
Pogodba o organiziranju potovanja
Pogodba o hrambi
Pogodba o investicijsko vzdrževalnih delih
Pogodba o izdelavi računalniškega programa
Pogodba o izvajanju investicijskih del v tujini
Pogodba o kontroli blaga
Pogodba o kooperaciji

Avtorizacija priredbe avtorskega dela
Avtorska pogodba - režija
Avtorska pogodba o uporabi izuma, inovacije
Dobavni in plačilni pogoji
Dodatno naročilo
Dogovor o nadomestni izpolnitvi
Dogovor o odloženem pogoju
Dogovor o pogoju za izpolnitev pogodbe
Dogovor o predkupni pravici glede stvari
Enostaven lastniški pridržek
Enostaven pridržek lastninske pravice
Grosistična pogodba
Izdelava izvirnega glasbenega dela
Izjava o znižanju kupnine
Izpodbijanje izjave zaradi zmote
Izpodbijanje zaradi napačnega posredovanja
Izpodbijanje zaradi zavajanja v zmoto
Izpodbijanje zaradi zmote v izjavi
Izpodbijanje zaradi zmote
Izstop in izključitev komanditista
Pogodba o hrambi

Nabavni pogoji
Navaden dogovor o pridržku lastninske pravice
Navadno pooblastilo
Negativno priznanje dolga
Nesoglasje s povišanjem
Odklonitev prevzema in opomin
Odklonitev prevzema zaradi neizpolnjenih pogodbenih pogojev
Odpust dolga z dvostransko pogodbo
Odpust dolga z izjavo upnika
Opomin z dodatnim rokom in grožnjo za razdrtje pogodbe
Podaljšan pridržek lastninske pravice
Podaljšani lastninski pridržek
Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala
Pogodba o delu arhitekta
Pogodba o dobavi programske opreme
Pogodba o dolgoročnem poslovnem sodelovanju
Pogodba o dovoljenju uporabe podatkov
Pogodba o faktoringu
Koncernski pridržek
Kontokorentni pridržek
Menjalna pogodba

Sestava pogodb sedaj enostavneje - obiščite www.sestavapogodbe.si

NAJEMNE POGODBE:
Pogodba o leasingu - mobilni telefon
Pogodba o leasingu - osebni avto
Pogodba o finančnem leasingu
Pogodba o najemu fitnes studia
Pogodba o najemu garaže
Pogodba o najemu restavracije
Pogodba o najemu stanovanja
Pogodba o najemu stanovanjske hiše
Pogodba o najemu
Pogodba o podnajemu
Pogodba o podzakupu

Pogodba o najemu poslovnih prostorov
Pogodba o najemu računalniskega sistema
Pogodba o najemu sejemskega razstavnega prostora
Pogodba o najemu svetlobnega napisa
Pogodba o najemu z investicijo
Pogodba o najemu gostinskega lokala
Pogodba o najemu oglasnega prostora
Pogodba o najemu opremljenega stanovanja
Nesoglasje o povišanju najemnine
Pogodba o izposoji stvari
Pogodba o odstopu terjatve

Pogodba o deviznem posojilu
Pogodba o leasingu opreme
Pogodba o leasingu računalniške opreme
Pogodba o kreditu za obratna sredstva
Pogodba o kreditu
Alotmajska pogodba
Asignacijska pogodba
Pogodba o poravnavi
Pogodba o pobotu terjatev
Pogodba o poravnavi
Pogodba o asignaciji

DARILNA POGODBA:
Darilna pogodba - hiša
Darilna pogodba
Darilna pogodba - nepremičnina

PRODAJNA POGODBA:
Predpogodba o nepremičnini
Prodajna pogodba
Pogodba o odstopu od prodajne pogodbe
Izročilna pogodba

KOMISIJSKA POGODBA:
Komisijska izvozna pogodba
Komisijska pogodba

OSTALE POGODBE:
Pogodba o donatorstvu
Pogodba o sponzoriranju koncerta
Pogodba o sponzoriranju športnika

GRADBENA POGODBA:
Gradbena pogodba
Graja napak
Dogovor o pogodbeni kazni
Pogodba o gradbenem nadzoru
Generalna gradbena podjetniška pogodba
Generalno pooblastilo

Pogodba o izdelavi tehnične dokumentacije
Pogodba o izgradnji objekta na ključ
Pogodba o delu z obrtnikom
Odpoved zaradi napak
Pogodba o izvedbi obrtniških del
Pogodba o izvedbi elektroinštalacijskih del
Pogodba za opravljanje špediterskega posredovanja

PREVOZNA POGODBA:
Pogodba za rent a car
Pogodba o pomorskem prevozu blaga
Špediterska pogodba
Pogodba o avtobusnem prevozu

Sestava pogodb sedaj enostavneje - obiščite www.sestavapogodbe.si

Primeri najpogosteje iskanih pogodb:
Pogodba o fizičnem varovanju
Pogodba o fizično-tehničnem varovanju
Pogodba o gostinskih storitvah (catering)
Pogodba o higiensko-sanitarnih pregledih
Pogodba o menjavi predmetov
Pogodba o naročniskem razmerju
Pogodba o nastopu na koncertu
Pogodba o objavi oglasa v poslovnem imeniku
Pogodba o oblikovalskih storitvah

Pogodba o odpremi po morju
Pogodba o odpremi
Pogodba o posredovanju
Pogodba o potrošniškem posojilu
Pogodba o prenosu avtorskih pravic
Pogodba o prenovi pisarniških prostorov
Pogodba o prevzemu dolga in novem posojilnem razmerju

Pogodba o prodaji informacijskega sistema
Pogodba o rednem mesečnem vzdrževanju klimatskih naprav
Pogodba o servisnem vzdrževanju avtomobila
Pogodba o servisnem vzdrževanju izdelka
Pogodba o servisnem vzdrževanju izdelka
Pogodba o skupni pisarni svobodnih poklicev

Sestava pogodb sedaj enostavneje - obiščite www.sestavapogodbe.si